Nota Legal

NOTA LEGAL

Denominació Social: Associació Cultural Nau Bostik
Nom Comercial: Nau Bostik
Telèfons: +34 640 81 69 13/  +34 933 408 350
Correu electrònicinfo@naubostik.com
Nom de domini: naubostik.com

Autorització Administrativa

OBJECTE

L’Associació Cultural Nau Bostik, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document amb què pretén donar compliment a les obligacions disposades al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Així doncs, informar tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web. Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

L’Associació Cultural Nau Bostik, es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web de l’Associació Cultural Nau Bostik.

RESPONSABILITAT

L’Associació Cultural Nau Bostik s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al vostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

El lloc web de l’Associació Cultural Nau Bostik pot utilitzar galetes (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les galetes utilitzades al lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas no s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que l’Associació Cultural Nau Bostik no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts.

En tot cas, l’Associació Cultural Nau Bostik manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant-hi en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

L’Associació Cultural Nau Bostik, no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web de l’Associació Cultural Nau Bostik.

No obstant i en compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679, l’Associació Cultural Nau Bostik, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat , i col·laborant de forma activa en la retirada o si és el cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Tot i això, l’Associació Cultural Nau Bostik, no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

L’Associació Cultural Nau Bostik, està profundament compromès amb el compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació daquestes dades, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades el Reglament europeu.

Les dades recollides per l’Associació Cultural Nau Bostik en cap moment es lliuraran a tercers ni seran utilitzades per a altres serveis que per als que van ser lliurats, podent ser esborrats per l’usuari en qualsevol moment a través d’un link a la bústia de correu.

1.Finalitat del Tractament: És mantenir una relació comercial amb l’usuari d’aquest lloc web. Per realitzar el tractament les operacions previstes són:

– Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la vostra disposició.

– Enviament de comunicacions comercials publicitàries relacionades amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials.

2. Conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu de mantenir la fi del tractament. Quan ja no siguin necessaris per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir-ne la total destrucció.

3. Comunicació de les dades: A l’usuari assisteixen els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i portabilitat de les seves dades. Igual que el dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, www.agpd.es, si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Per exercir el vostre dret l’usuari ha d’enviar-nos un missatge de correu electrònic, fent constar el seu desig que l’esborrem de la nostra base de dades, a comunicacio@naubostik.com, i eliminarem immediatament aquests.

4.- Mesures de Seguretat: De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, el prestador està complint amb totes les disposicions de les normatives per al tractament de dades personals i els principis descrits en l’article 5 del RGPD.

Es garanteix que s’han implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix l’RGPD per tal de protegir els drets i les llibertats dels usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de l’Associació Cultural Nau Bostik, exceptuant el cas d’imatges i fotografies de Stock, en aquest cas, els propietaris dels drets legals cedits en aquesta ocasió a l’Associació Cultural Nau Bostik, són Depositphotos USA, Inc. i HAAP Media Ltd. Si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors .

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents. Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de l’Associació Cultural Nau Bostik Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de la Associació Cultural Nau Bostik serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a l’Associació Cultural Nau Bostik i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte d’aquests.

En tot cas, l’Associació Cultural Nau Bostik compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos. L’Associació Cultural Nau Bostik autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, havent de redirigir en tot cas al lloc web principal de l’Associació Cultural Nau Bostik reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual , no implicant la seva sola menció o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna de l’Associació Cultural Nau Bostik sobre aquests, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, ho podeu fer a través del següent correu electrònic: info@naubostik.com.

DESCÀRREC DE RESPONSABILITAT PER FILMACIÓ O/I CAPTACIÓ D’IMATGES

Nau Bostik us informa que amb l’assistència a esdeveniments o activitats d’aquest espai, vostè accepta i consenteix, sense límit temporal i per a tothom, que el seu nom, veu, imatge i/o persona i el dels menors que vagin a la seva càrrec siguin captats a l’espai a aquest efecte per a la seva posterior reproducció, distribució, comunicació pública i/o adaptació amb fins comercials/ promocionals, en qualsevol mitjà conegut fins a la data, sense que això generi cap tipus de remuneració, rescabalament, indemnització i/o compensació econòmica a favor seu i el dels menors a càrrec seu per aquesta utilització; reconeixent que la propietat de les imatges i/o continguts audiovisuals corresponen a Nau Bostik.

Romanent als espais de Nau Bostik, està donant-li a Nau Bostik el seu consentiment per gravar i utilitzar les imatges de vostè, així com la seva veu i les imatges i veu dels menors que l’acompanyin. vostè és responsable de protegir la seva imatge i la de les persones a càrrec seu.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupin, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.